Петък 18, Октомври 2019
Горещи Новини
Начало / Утре ще се проведе 45 редовно заседание на ОБС - Петрич

Утре ще се проведе 45 редовно заседание на ОБС - Петрич

На 30.07.2019г. /вторник/ от 13:30 часа в заседателната зала на партерния етаж на Общинска администрация - Петрич, ще се проведе 45-то редовно заседание на ОБС - Петрич при следния дневен ред.П Р О Е К Т  НА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Обсъждане и приемане на дневен ред.;
0.     Питания и отговор на питания.;
1.     Предложение с изх. № 94-00-2716-002/17.07.2019г. от Кмета на общината относно: изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Петрич. 
2.     Предложение с изх. № 92-00-2135/01.07.2019г. от Кмета на общината относно: план за развитие на социалните дейности за 2020г. 
3.     Предложение с изх. № 94-00-3736/24.07.2019г. от Кмета на общината относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Петрич., приета с Решение № 320 по Протокол № 13 от 25.08.2016 г. на Общински съвет Петрич.
4.     Предложение с изх. № 92-00-2400/23.07.2019г. от Кмета на общината относно: актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година в община Петрич. 
5.     Предложение с изх. № 92-00-2373/19.07.2019г.  от Кмета на общината относно: утвърждаване броя и вида на паралелките от   І  до  ХІІ   клас  за учебната 2019/2020 г.,  с   брой  ученици   под  минималния  съгласно Приложение № 7  към  чл. 53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; последно изм. и доп., бр. 36 от 03.05.2019 г., в сила от 01.01.2019г.).
6.     Предложение с изх. № 92-00-2374/19.07.2019г. от Кмета на общината относно: сформиране на групи в общинските детски градини на община Петрич за учебната 2019/2020 година с брой по- голям от Приложение №7 към чл.53 и чл.57 от Наредба за финансирането на институциите с системата на предучилищното и училищното образование (обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017г.; последно изм. и доп., бр. №36 от 2019г.)
7.     Предложение с вх. № ОС-19-380/22.07.2019г. от Георги Тренчев - Председател на Общински съвет- Петрич относно: отмяна на Решение № 1101 от Протокол 38/19.12.2018г. на ОбС- Петрич за сключване на договор за заснемане и излъчване на заседанията на Общински съвет- Петрич за 2018г. и взимане на решение по направено предложение с вх. № ОС-19-259/22.05.2019г. от "БАЦ 2013" ЕООД за заснемане и излъчване на заседанията на Общински съвет- Петрич за 2019г. 
8.     Предложение с изх. № 92-00-286-001/17.07.2019г. от Кмета на общината относно: одобряване на ПУП- ПП за трасе на "Разпределителен полиетиленов газопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56126.19.53 по КККР, м. "Бухото- Поляните", землище на гр. Петрич.
9.     Предложение с изх. № 92-00-3942-001/09.07.2019г.  от Кмета на общината относно: одобряване на ПУП-ПП за трасе на външно  електрозахранване за обект: „Изместване на ВЕЛ 20 кV „Оранжерии - отклонение за ТП Кулата-3” в поземлени имоти с идентификатори 40539.91.5 /стар номер 91.4,91.3/ и 40539.22.69 по КККР, местност „Кавако”, землище на с. Кулата, общ. Петрич.
10.  Предложение с изх. № 94-00-3731/24.07.2019г. от Кмета на общината относно: откриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и Център за настаняване на семеен тип за пълнолетни деца със сетивни увреждания. 
11.  Предложение с изх. № 92-00-2326/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: промяна в собствеността от публична в частна общинска собственост на общински недвижим имот, представляващ УПИ I, кв.9 по плана на с. Струмешница, общ. Петрич, отреден за "училище" ведно с построените в него триетажна масивна сграда "училище" и паянтова сграда "детска градина".
12.  Предложение с изх. № 92-00-2324/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: застроен УПИ I, имот №103, кв. 21 по плана на с. Гега, общ. Петрич, с площ от 3171кв.м., отреден за "училище", ведно с построената в него 3 /три/ етажна масивна сграда "бивше училище" със застроена площ от 233кв.м.
13.  Предложение с изх. № 94-00-3695/22.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на застроен УПИ V, кв. 31 по плана на с. Яворница, общ. Петрич, отреден за "поща, здравна служба и кметство", ведно с построената в него сграда на два етажа. 
14.  Предложение с изх. № 92-00-2338/17.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на застроен УПИ XV, кв. 15 по плана на с. Старчево, общ. Петрич, отреден за "Здравна служба, детска градина и фурна", ведно с построената в него двуетажна масивна сграда. 
15.  Предложение с изх. № 92-00-2339/17.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на застроен УПИ I, имот пл. №112, кв.5 по плана на с. Марино поле, общ. Петрич, отреден за "детска градина", ведно с построената в него "бивша детска градина".
16.  Предложение с изх. № 94-00-1298-001/22.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на сграда с идентификатор 56126.603.2327.4 по КККР на гр. Петрич, с предназначение "друг вид сграда за обитаване".
17.  Предложение с изх. № 94-00-3176-001/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на застроен поземлен имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ X, имот пл. № 50 в кв. 6 по плана на с. Рибник, общ. Петрич. 
18.  Предложение с изх. № 94-00-3599/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на поземлен имот с идентификатор 56126.600.3721 по КККР на гр. Петрич, общ. Петрич. 
19.  Предложение с изх. № 94-00-2531-002/19.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на застроен поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V, имот пл. № 37 в кв.10 по плана на с. Чучулигово, общ. Петрич. 
20.  Предложение с изх. № 94-00-3364-002/17.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на незастроен УПИ I, пл. №414, кв. 48 по плана на с. Кърналово, общ. Петрич, отреден за жилищно строителство. 
21.  Предложение с изх. № 94-00-3449-001/19.07.2019г. от Кмета на общината относно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63542.604.15 по КККР на с. Ръждак, общ. Петрич.
22.  Предложение с изх. № 94-00-2631-001/22.07.2019г. от Кмета на общината относно: прекратяване на съсобственост между община Петрич и наследниците на Мита Стоянов Шаламанов, чрез продажба частта на общината, представляваща проектни имоти с идентификатори: 56126.603.4352; 56126.603.4356; 56126.603.4351; 56126.603.4354; 56126.603.4366 по КККР на гр. Петрич. 
23.  Предложение с изх. № 92-00-1638-001/09.07.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем  на земеделски имоти- частна общинска собственост с идентификатори 56126.83.1, 56126.83.22, 56126.53.24, 56126.53.25 в землището на гр. Петрич, общ. Петрич. 
24.  Предложение с изх. № 94-00-1950-003/09.07.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост с идентификатор 47247.28.22 в землището на с. Марино поле, общ. Петрич. 
25.  Предложение с изх. № 94-00-2510-003/09.07.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост с идентификатор 56126.244.16, 56126.244.8 в землището на гр.Петрич, общ. Петрич.
26.  Предложение с изх.№ 94-00-207-003/30.04.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 47189.50.22, 47189.47.15, землището на с. Марикостиново, общ. Петрич. 
27.  Предложение с изх.№ 94-00-527-002/30.04.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 56126.334.52 (номер по предходен план:334052), с площ от 3 695кв.м. (три хиляди шестстотин деветдесет и пет кв.м.), с НТП "друг вид трайно насаждение", V (пета) категория, находящ се в м. "Джевезлък", землището на гр. Петрич, общ. Петрич.
28.  Предложение с изх.№ 94-00-952-003/30.04.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имоти- частна общинска собственост с идентификатори 23488.4.55. 23488.4.57,23488.4.66 в землището на с. Драгуш, общ. Петрич. 
29.  Предложение с изх.№ 94-00-5432-004/07.03.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 56126.84.2 (номер по предходен план: 084002), с площ от 7 036кв.м. (седем хиляди тридесет и шест кв.м.), с НТП "друг вид трайно насаждение", V (пета) категория, находящ се в м. "Караач- Дамяница", в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.
30.  Предложение с изх. № 94-00-4835-003/21.01.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост с идентификатор 49312.15.2, (номер по предходен план №015002), с площ 3 342 кв.м. (три хиляди триста четиридесет и два кв.м.) с НТП "нива" V (пета) категория, находящ се в м. "Средно поле", землище на с. Рупите, общ. Петрич.
31.  Предложение с изх.№ 94-00-1172-001/19.03.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 47189.57.8, (номер по предходен план: 057008), с площ от 14 734кв.м. (четиринадесет хиляди седемстотин тридесет и четири кв.м.) с НТП "друг вид земеделска земя", Х (десета) категория, находящ се в м. "Скалата", землището на с. Марикостиново, общ. Петрич. 
32.  Предложение с изх. № 94-00-1387-003/31.05.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 56126.318.9, (номер по предходен план: 318009), с площ от 8 485кв.м. (осем хиляди четиристотин осемдесет и пет кв.м.) с НТП "лозе", V (пета) категория, находящ се в м. "Тумби", землището на гр. Петрич, общ. Петрич.
33.  Предложение с изх. № 94-00-1561-002/31.05.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 56126.104.20, (номер по предходен план: 104020), с площ от 1 218кв. м. (хиляда двеста и осемнадесет кв.м.), с НТП "друг вид трайно насаждение", VI (шеста) категория, находящ се в м. "Гарата- Карачали", землището на гр. Петрич, общ. Петрич. 
34.  Предложение с изх. № 94-00-650-003/31.05.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имоти- частна общинска собственост с идентификатори 56126.317.14;  56126.317.15;  56126.317.18;  56126.317.19;  56126.317.20, находящи се в м. "Тумби", землището на гр. Петрич, общ. Петрич. 
35.  Предложение с изх. № 94-00-1979-003/13.06.2019г. от Кмета на общината относно: отдаване под наем на земеделски имот- частна общинска собственост с идентификатор 56126.190.24 (номер по предходен план:190024), с площ от 5 211кв. м. (пет хиляди двеста и единадесет кв.м.), с НТП "нива", VII (седма) категория, находящ се в м. "Ляшница", землище на гр. Петрич, общ. Петрич. 
36.  Предложение с изх. № 94-00-682-001/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 52091.24.29 по КККР на с. Ново Кономлади, общ. Петрич, находящ се в м. "Дълга лака" в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич и поземлен имот с идентификатор 52091.24.30 по КККР на с. Ново Кономлади, общ. Петрич, находящ се в м. "Дълга лака" в землището на с. Ново Кономлади. 
37.  Предложение с изх. № 94-00-3595/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: намаляване на първоначално обявената тръжна цена за поземлен имот с идентификатор 23563.19.131 по КККР на с. Дрангово, представляващ земеделски имот с НТП "нива", находящ се в м. "Петричко шосе".
38.  Предложение с изх. № 94-00-499-001/16.07.2019г. от Кмета на общината относно: учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлени имоти с идентификатори 23563.19.130 и 23563.19.118 в землището на с. Дрангово, общ. Петрич. 
39.  Предложение с изх. № 94-00-2658-002/09.07.2019г. от Кмета на общината относно: даване на  съгласие за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот  с идентификатор 56126.5.56  по КККР на гр.Петрич, общ. Петрич, находящ се в м. „Ляшница” .   
40.  Предложение с изх. № 94-00-2044-001/09.07.2019г. от Кмета на общината относно: даване на  съгласие за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот  с идентификатор 03294.111.694  по КККР на с. Беласица, общ. Петрич, находящ се в м. „Поляните” .   
41.  Предложение с изх. № 94-00-3215/25.06.2019г. от Кмета на общината относно: предоставяне на земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Коларово, общ. Петрич на Общинска служба "Земеделие", гр. Петрич за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост във връзка с § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.
42.  Предложение с изх. № 92-00-1154-003/12.06.2019г. от Кмета на общината относно:предоставяне  на земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Митино, общ. Петрич на Общинска служба "Земеделие", гр. Петрич за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

Вижте още

Отново огнена вендета в Благоевград! Горя "Мерцедес" в кв. Грамада тази нощ (СНИМКИ)

Отново огнена вендета в Благоевград, съобщава репортер на Pirinsko.com.Горя лек автомобил "Мерцедес", собственост на 28-годишният А. Мозурски в благоевградския кв. Гр....

Добави Коментар

CAPTCHA